Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността...

„Библиотекатаобединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“

Водещ партньор: Фондация "Глобални библиотеки - България"

Партньор: Фондация Помощ за благотворителността в България

Финансиране: Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ 

Проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“ цели развитието на регионалните библиотеки като обединителен и ресурсен център за местното гражданско общество, създаването на връзки между НПО и гражданите и предоставянето на платформа за колективни граждански действия по важни местни проблеми и въпроси. Регионалните библиотеки в България имат частичен опит в изграждането на междусекторни партньорства и имат потенциала да развият нужния капацитет и познания, за да обединят нестопанския сектор, неформалните групи и гражданите в регионите в коалиции в името на общи каузи. В регионите на Кърджали, Разград и Враца все още няма ефективни обединителни центрове, всяка от нестопанските организации търси информация и подкрепа самостоятелно, няма механизми за изработване на общи програми, а гражданите не са запознати с това какви ползи биха могли да имат от работата с неправителствените организации.


Инициативата ще окаже подкрепа на служителите на регионалните библиотеки в следните области:
·         усвояване на застъпнически знания и умения
·         разработването на методика за провеждане на регионални проучвания и изследвания
·         повишаване на възможностите на библиотеките да осигуряват информация и помощ по конкретни нужди за организационното развитие на местните НПО – инициативата ще окаже подкрепа за активните НПО и неформални групи да придобият важни умения за развитие на организациите си според текущите им нужди
·         организирането на информационни изложения на работата на  НПО сектора по обществено значими местни каузи
·         развитие на доброволчеството в регионите на Кърджали, Разград и Враца
·         възможността библиотеките да осигуряват информация и помощ по конкретни нужди за организационното развитие на местните НПО

 

Проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Глобални библиотеки - България" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.