ФПББ управлява 7 дарителски фонда. Средствата за тях се осигуряват от дарения - индивидуални и корпоративни.
Фондовете са възможност за дарители, които имат тематични предпочитания, но не и конкретен избор на организация.

Фондове за нестопански организации
Пет от фондовете финансират проекти на нестопански организации след конкурс:
•    Фонд "Подкрепа за организации за хора с увреждания"
•    Фонд "Ние можем" - подкрепа за млади хора в неравностойно положение за трудова реализация
•    Фонд "Нашите родители"  
•    Фонд "Опазване на околната среда" 
•    Фонд "Благотворителни събития"

ФПББ разпраща покани до потенциални кандидатстващи организации, желаещите подават проекти, oдобрените сключват договор за изпълнение и се отчитат с финансов и съдържателен отчет, както и копия на първичните счетоводни документи. Организациите поемат ангажимент за текущо популяризиране на проектите си чрез съобщения до медиите и активно присъствие в социалните мрежи.

Фондове за индивидуални лица